Charakterystyka systemu

Pomiar poziomów dźwięku realizowany jest za pomocą mikrofonu zamocowanego bezpośrednio na powierzchni odbijającej i jest zgodny ze standardem ISO 1996-2:2007. Przy takim zamocowaniu czujnika dźwięk przychodzący i odbity jest w fazie dla częstotliwości poniżej określonej wartości f. Dla szerokopasmowego hałasu drogowego, z falami dźwiękowymi przychodzącymi z różnych kierunków - f wynosi ok. 4kHz dla mikrofonu o średnicy 13mm mocowanego na powierzchni odbijającej. Mierząc za pomocą tej metody poziomy dźwięku dla fali akustycznej padającej stosuje się poprawkę 6.0dB ze względu na efekt odbicia. Wyniki pomiarów prezentowane na portalu nie uwzględniają tej poprawki.

Pojedyncza stacja monitoringu składa się z aluminiowej płyty o grubości 25mm i wymiarach 50x70cm, w której został osadzony mikrofon ¼” wraz z osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyta umieszczana jest na większej płaszczyźnie odbijającej dźwięk - na ścianie budynku. Badania akustyczne miernika zostały wykonane w komorze bezechowej Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie oraz w warunkach naturalnych. Zgodnie z raportem projektu IMAGINE (IMA32TR-040510-SP08, Annexe B, 2011), standardowa niepewność pomiaru hałasu drogowego, wynikająca z wykorzystania ściany odbijającej, wynosi 0.4dB. Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika:

  • stała czasowa: FAST
  • korekcja częstotliwościowa: A

Pomiary są wykonywane bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Tablica czujnika

Schemat przedstawiający umieszczenie mikrofonu (czerwona kropka) na tablicy montażowej.

Pomiary dźwięku wykonywane są 16 razy na sekundę i przesyłane do serwera bazy danych w postaci wartości średnich, maksymalnych i minimalnych dla jednej minuty.

Na portalu monitoringu hałasu w zakładce Wykresy prezentowane są wartości następujących wskaźników za okres ostatnich 3 miesięcy:

  • LAeq12 – równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla przedziału czasu 600 – 1800
  • LAeq4 – równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla przedziału czasu 1800 – 2200
  • LAeq8 – równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla przedziału czasu 2200 – 600
  • LAeq16 – równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla przedziału czasu 600 – 2200

W zakładce Raporty znajdują się raporty za poprzednie okresy, w których wykonywane były pomiary.